เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าพักของนักศึกษาหอพักในปีการศึกษา 1/2563 โดยมีการติดเครื่องหมายต่างๆ พร้อมกำหนดจุดเว้นระยะห่างในการติดต่อส่วนงานต่างๆกับสำนักงานหอพัก

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จำนวน 11 ท่าน


 

วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ตรวจสอบความพร้อมของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ภายในโรงอาหาร ของมหาวิทยาลัย บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 8.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดให้มีการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการจ้างเป็นบุคลากร ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 15 มิ.ย. 63 หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการ ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่กีดขวางแนวสายไฟ ให้เป็นระเบียบและสวยงาม เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายอานนท์ โกเอี่ยม นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สิบเอกอนลัส ศรีมหายันต์ นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
3. นายภควัต บัวบาล นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
4. นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องการะเกด นอกจากนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 2 มิ.ย. 63 หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการจัดทำจุดการยืนในลิฟท์ทุกตัว ของมหาวิทยาลัย รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ตามมาตราการ "เว้นระยะห่างทางสังคม" (Social distancing) เพื่อป้องกันไวรัส covid-19

วันที่ 2 มิ.ย. 63 วันที่สองของการจัดกิจกรรม"โครงการปรับความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยก่อนที่จะเข้าสู่ห้องประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น. รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปรับความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวางแผน ยุทธศาสตร์และวิจัย รวมไปถึงคณาจารย์และบุคลากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวน 24 คน และเป็นบุคลากรจากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 67 คน จากนั้นในเวลา 10.30 น. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ปฐมนิเทศ พร้อมพบปะและทักทายกับผู้ได้รับการจ้างงานใน “โครงการ อว.สร้างงานในระยะที่ 1” ผ่านระบบ zoom สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Page 5 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search