เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่ 25 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการว่าด้วยโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านห้องปฏิบัติการมาตรฐานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายเทียร คุมพล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงนามร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า “การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา หลักสูตรต่างๆ ต้องสร้างจากความต้องการของประเทศชาติ ตลาดแรงงาน และท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องอาศัยองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากผู้ใช้บัณฑิต นักการศึกษาและนักวิชาการมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งหลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเคมีทางอาหารขึ้น เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพทันสมัย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสถานประกอบการ จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี หลักสูตรประกาศนียบัตร การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับ EEC”
รศ.ดร.ดวงพร กล่าวต่อว่า “การดำเนินงานในครั้งนี้ ทั้ง 4 ฝ่าย จะร่วมกัน จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการรองรับการเติบโตของ EEC แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานร่วมมือในการพัฒนากำลังแรงงานและนักศึกษาที่จะเป็นกำลังแรงงานในอนาคต จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเป็นกำลังแรงงานในอนาคต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมหลังภาวะวิกฤติ ตลอดจนบูรณาการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล”


วันที่ 25 ส.ค. 6) เวลา 15.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการเลือกตั้ง รวมไปถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการนับคะแนน หลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนน มาตั้งแต่เวลา 07.30 จนถึงเวลา 15.00 น. จึงได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน

ซึ่งผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
โดยเรียงลำดับผลการเลือกตั้ง ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ได้คะแนน 176 คะแนน
ลำดับที่ 2 นางวิภาภรณ์ บุญยงค์ ได้คะแนน 158 คะแนน
ลำดับที่ 3 นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ได้คะแนน 104 คะแนน
และลำดับที่ 4 นายวิทยา เต่าสา ได้คะแนน 100 คะแนน

จำนวนบัตรเสีย 2 ใบ
จำนวนบัตร"ไม่ประสงค์ลงคะแนน" 1 ใบ

ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

วันที่ 23 ส.ค. 63 เวลา 12.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 17 ส.ค.63 เวลา 09.30 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskil/Upskil/Newskil) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลบางปะกง ในเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา โดยมีนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลบางปะกง ลงนามร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เปิดเผยว่า “ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในอีก 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้นำเสนอโครงการกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผลิตบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ให้มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง”
รศ.ดร.ดวงพร กล่าวต่อว่า “เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลบางปะกง ในการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่ ผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขยายผลการพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ในส่วนของการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา จะร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานที่จำเป็น ให้แก่ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สามารถดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพที่กำหนด สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขยายผลการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวทางของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง”

วันที่ 7 ส.ค. 2563 ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการอาหารและการโรงแรม รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่  6 ส.ค. 63  เวลา 15.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง หลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 6 ส.ค. 2563 มาตั้งแต่เวลา 07.30 จนถึงเวลา 15.00 น. จึงได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน

ซึ่งผลการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
ประเภทข้าราชการฯ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
หมายเลข 1.ดร.นฤชล เรือนงาม ได้ 71 คะแนน
หมายเลข 2.ดร.พรพรรณ ดอนพนัส ได้ 98 คะแนน

ประเภทคณาจารย์ประจำ และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หมายเลข 1.ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ได้ 77 คะแนน
หมายเลข 2.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ ได้ 38 คะแนน

ประเภทคณาจารย์ประจำและเป็นข้าราชการฯ
หมายเลข 1.อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ได้ 30 คะแนน
หมายเลข 2.อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ได้ 10 คะแนน

วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 13.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารและสถานที่ และนางสุนทรี เที่ยงพิมล ผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ร่วมหารือกับนายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
“ตั้งแต่บริเวณถนนเทพคุณากร หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร ถึงบริเวณถนนศรีโสธร หน้ากองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)"
ระยะทาง 1,060 เมตร โดยเริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

วันที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 จำนวน 60 คน นำโดยพลตรีอภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา” และ"ทิศทางการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับEEC" โดยนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในเรื่อง "บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ EEC ของจังหวัดฉะเชิงเทรา" ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนและอำนวยการ

Page 3 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search