เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่ 10 ม.ค. 63  เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน สังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงเพื่อสร้างความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี มีน้ําใจช่วยเหลือ และรู้จักการปฏิบัติตามกติกา
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

วันที่  5 ม.ค. 63  เวลา 10.30. น. ชมรมเปตองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัลท่านคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว ที่ปรึกษาชมรมเปตอง มรร. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 25 ธ.ค. 62  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ รุ่นปี 2562 ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  25 ธ.ค. 62  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ"สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 11" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งกลุ่มสี ประจําการแข่งขัน เป็น 5 เสี ได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง สีม่วง สีชมพู และสีกรมท่า มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง หมากรุก และกีฬาเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และการจัดเลี้ยงสังสรรค์

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาณ บริเวณอาคาร 1, อาคาร 3, โดมกีฬา และสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม อุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่น ฝึกให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนร่วม

วันที่ 20 ธ.ค. 62  ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ได้มีการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการอบรม

วันที่ 19 ธ.ค. 62  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน​ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ มีการจัดสอบและคอร์สติวก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน​ โดยเปิดให้กับบุคคลทั่วไป​ที่สนใจและนำผลการสอบไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงาน​ สมัครศึกษาต่อ​ ฯลฯ​​ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการสมัครสอบและยืนยันการลงทะเบียนโดยการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่​ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน​ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์(ศูนย์ภาษา)

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่วต้อนรับผู้ช่วยศาสตารจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 70 คน โดยมีนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นในงานด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ จากการประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่เข้าร่วมมีรายชื่อดังนี้
1.นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
2.นางสาวกนกพร นิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
3.นางสาวสุจิณณา เนี่ยงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
4.นางสาวพรประภา พรหมดก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.นางสาวฑิตฐิตา ไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Page 9 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search