เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่  2 ธ.ค. 62  เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์ กวางสี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Pan Yi อธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์ กวางสี ร่วมลงนาม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  2 ธ.ค. 62  เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธ.ค. 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ หลังได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่จัดขึ้นในวันนี้ ( 29 พ.ย. 62 ) ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และที่ห้องโถงชั้น 1 หน้าห้องหน่วยงานคลัง อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 29 พ.ย. 62  เวลา 07.20 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ รวมไปถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ก่อนที่ในเวลา 7.30 น. จะเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ มีสองท่านด้วยกัน ได้แก่หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง และหมายเลข 2 อาจารย์ ดร.วรพจน์ ทำเนียบ ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 29 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และที่ห้องโถงชั้น 1 หน้าห้องหน่วยงานคลัง อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 27 พ.ย. 62  เวลา 09.30 น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้ที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่  23 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมจากชมรมอาสายุวกาชาดของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเปิดพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่  20 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. เวลา อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs รุ่นที่ 2 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 18 พ.ย. 62  เวลา 09.00 น. เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 14 พ.ย. 62  เวลา 7.30 น. คณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาคุณภาพครู และหน่วยงานบุคคล เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 13 พ.ย. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา จำนวน 110 คน เข้ารับการบริการวิชาการจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการทำของใช้ในครัวเรือน การทำยาดมสมุนไพร(สูตรช่อสารภี) การแปรรูปมะม่วง และการทำปุ๋ยอินทรี โดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตต่อไป

Page 10 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search