เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่ 1 ก.พ. 2563 เวลา 19.30 น. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้มาร่วมงานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถิ่น” โดยมีดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2483 ในชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา และในปีนี้ พ.ศ.2563 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอายุครบรอบ 80 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดงานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถิ่น” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็นการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายในงานมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เช่น การแสดงจากคณะต่างๆ การแสดงและเล่นดนตรี โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล การวาดภาพประกอบประกอบเพลง โดย อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 ที่บรรเลงเพลงโดยอาจารย์อาวุโส การแห่ตรามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษา มอบประกาศนียบัตรผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 11 คน และการแสดงดนตรี

วันที่ 1 ก.พ. 63  เวลา 10.00 น.สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในงานคืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น รวมไปถึงเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่คณาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ โดยมีคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ตลอดจนคณาจารย์ และบุคคลากร เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ นอกจากนี้ในช่วงค่ำยังมีการแสดงและเล่นดนตรี โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากคณะต่างๆ พร้อมมีการวาดภาพประกอบเพลง การแห่ตรามหาวิทยาลัย การมอบประกาศนียบัตรผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรพล อินการะเกตุ และนายอนัญลักษณ์ กิจนุกูล นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน "การใช้เครื่องมือสื่อสารความคิด (Mind Mapping)" ระดับ "ดี" ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 เรื่อง "นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน" เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันที่  29 ม.ค.63  เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ หรือ ” สารภีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังกล้าคิดกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

วันที่ 22 ม.ค. 2563 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา นำโดย จ่าสิบตรี ธนากร ทองกล่อม นักวิชาการศึกษา นายกฤษฎา ใจเที่ยง นายกองค์การนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ "ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง" โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ดร.นพรัตน์ เมธาววีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. ร่วมเปิดงานและ ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ ณ ลานด้านหน้าศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 ม.ค. 63  เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 1 ) โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 พร้อมด้วยพ่อ-แม่ และผู้ปกครอง เดินทางมาให้กำลังใจบุตร-หลานกันอย่างคึกคัก

วันที่ 21 ม.ค. 63  เวลา 09.00 -12.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดสอบทั้งสิ้น จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ 1)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 7) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 8)สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และภัยพิบัติ” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 500 คน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 07.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา14.00น.พันเอกยอดยศ เก็บเงิน รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่112 วิทยากรจิตอาสารุ่น4/62 และพันตำรวจเอกสุธี พุฒตาล ผู้กำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จัดกิจกรรม"จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" ณ หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา09.00น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Page 8 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search