เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 6. กองนโยบายและแผน
 7. กองพัฒนานักศึกษา
 8. หน่วยงานคลัง
 9. หน่วยงานบริหารบุคคล

 10. สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
 11. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
 12. งานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 13. งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
 14. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 15. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 16. งานวิเทศสัมพันธ์ 3 ภาษา
 17. หน่วยตรวจสอบภายใน

 18. หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 19. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


 

© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search