เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารสนเทศ

 1. แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 2. แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์และบุคลากร มรร.)
 3. แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์พิเศษ)
 4. แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับนักศึกษา)
 5. แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว
 6. แบบฟอร์มการขอต่ออายุการใช้งาน/ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ User Account
 7. แบบฟอร์มขอติดตั้งโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 8. แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 9. แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มรร.
 10. แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจ มหาวิทยาลัย มรร.
 11. เปลี่ยน password INTERNET

 

© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search