เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ตรา สัญลักษณ์ สี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY

                สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย  เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นรูป พระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก ในรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ    ราชนครินทร์” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย  :  สิก.เขย.ย  สิกขิตพ.พานิ : พึงศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา

สีประจำมหาวิทยาลัย : เขียว – เหลือง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ดอกสารภี

ของสัญลักษณ์ประกอบด้วย ๕ สีดังนี้

ของสัญลักษณ์ประกอบด้วย ๕ สีดังนี้
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search