เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

งานบริหารงานบุคคล

 

สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5มิ.ย.62


รายงานประจำปี 2562 บุคคล 18 ต.ค. 62


ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลฯ


กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 2561-2564


แผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 2562


รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562


 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562


เเผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2561


กรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2561 - 2564


โครงการอบรมแนวทางการจัดแบบประเมินเพื่อขอรับ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 2556


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2554แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)


แผนพัฒนาบุคลากรสายวิขาการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)


คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562


โครงการบุคลากรดีเด่น


ประกาศ ขรก.ดีเด่น ดีมาก1.62


ประกาศ ขรก.ดีเด่น ดีมาก2.61


ประกาศ พนม.ดีเด่น ดีมาก 61


ร่างแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ


รายงานประจำปี 2561 สำนักงานอธิการบดี


 

 

© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search