เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่ 23 ก.ค.63 เวลา 08.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ บริเวณด้านหน้าจุดบริการรถรับ – ส่งนักศึกษา และโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสถานที่และดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีขั้นตอนการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบตั้งแต่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจุดคัดกรองการเข้าออกเพียง 2 จุด (บริเวณประตูหน้าอาคาร 1 และบริเวณประตูหน้าอาคาร SME) ผ่านเครื่องสแกนตรวจวัดอุณหภูมิและการบันทึกการเข้า-ออกผ่าน Application ไทยชนะ นอกจากนี้ยังจัดห้องสอบแบบการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) โดยได้เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนโดยเน้นความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรและผู้มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยมากที่สุด และดำเนินการด้วยวิธีดีที่สุด ให้เกิดความมั่นใจในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

วันที่ 15 ก.ค. 63  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการดำเนินงานของวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการผู้ได้รับการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 ก.ค. 63  เวลา 09.00 น. ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องการะเกด

วันที่ 11 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะอาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงนักศึกษา ในวันเปิดภาคการศึกษาสัปดาห์แรกของ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7 ) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดมหาวิทยาลัย ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้แนวทาง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการวางแนวปฏิบัติในรูปแบบ New Normal ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในยุคโควิด-19 จึงขอให้นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น การวัดอุณหภูมิร่างกาย และสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมไปถึงต้อง สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนการล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวัง ด้วยความห่วงใย
"มรภ.ราชนครินทร์ ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก"

วันที่ 11 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมสังเกตการณ์บรรยากาศของการเปิดเรียนสัปดาห์แรกของ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น อาทิ การวัดอุณหภูมิ และการสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ ก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ในการจัดการจราจรของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริเวณประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ได้มีการปฐมนิเทศ โครงการจัดอบรมและสรุปข้อมูลการลงพื้นที่ของวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการผู้ได้รับการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิศวกรสังคม(รุ่น 2)

มรภ.ราชนครินทร์ ร่วมกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและไอเอสเอส คอนซัลติ้งก์ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจโรงแรมกับกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสริมทัพการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพในการพัฒนาผลิตบุคลากรตอบโจทย์และตรงต่อความต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง พร้อมเสนอแนะแรงงานเตรียมความพร้อมพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะหลังผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มั่นใจอุตสาหกรรมหลักจะเติบโตอย่างรวดเร็ว

วันนี้ ( 6 ก.ค. 63) เวลา 11.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ"การพัฒนาเพื่อยกระดับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับ EEC และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจโรงแรมกับกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสริมทัพการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพในการพัฒนาผลิตบุคลากรตอบโจทย์และตรงต่อความต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง พร้อมเสนอแนะแรงงานเตรียมความพร้อมพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะหลังผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มั่นใจอุตสาหกรรมหลักจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ณโรงแรมอวานี พัทยารีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในฐานะผู้บริหารโครการกล่าวว่า สำหรับการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจโรงแรมกับกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสริมทัพการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพในการพัฒนาผลิตบุคลากรตอบโจทย์และตรงต่อความต่อภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัยได้เน้นถึงความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและองค์กรวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคบริการที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S curve ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่จะก้าวไปสู่บุคลากรในแต่ละสายอาชีพที่อัดแน่นด้วยคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงและอุตสาหกรรมด้านการบริการที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับแรงงานในการพัฒนาด้านสำนักงานดิจิทัล และด้านอาหารและการโรงแรม (ดิจิทัล)
ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตบุคลากรตอบโจทย์และตรงต่อความต่อภาคธุรกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบการ และมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และทักษะ โดยเน้นการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมได้มีการนำสมรรถนะของกำลังแรงงานในกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่เป็นทักษะในธุรกิจอนาคต โดยสามารถให้กำลังแรงงานที่เข้าร่วมอบรมดังกล่าวได้มีมุมมอง และมีแนวคิดในการปรับตัวสู่ธุรกิจทั้งด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และความเป็นนานาชาติ เพื่อให้นำสิ่งที่ได้จากการ Reskill-Upskill- New skill courses มาพัฒนากับสถานประกอบการที่กำลังสร้างฐานการผลิตในระดับนานาชาติ
อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพในการพัฒนาผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้เตรียมความพร้อมและระดมศักยภาพของบุคลากรพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินสมรรถนะดิจิทัลให้กับบุคลากรในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการพัฒนาดังกล่าวสู่การยกระดับให้กำลังแรงงานยุคการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออก

และเมื่อวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิท-19 เกิดขึ้น แม้ว่าประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่ว จะได้รับผลกระทบทุกภาคอุตสาหกรรม แต่จากการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบบของโรคโควิf-19 ของประเทศไทยได้อย่างดี ทำให้เกิดโอกาสด้านการลงทุนจากต่างชาติและที่สำคัญในเขตพื้นที่ EEC ชึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัวและเติบโตมากหลังจากวิกฤตโควิท-19 ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาและสร้างบุคลากรเห็นว่าหัวใจสำคัญ คือ ต้องพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเติบโตหลักฟื้นสู่ภาวะปกติ

ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงได้ทำการพัฒนาทักษะทางด้านการอาหารและโรงแรมเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลกับโรงแรมในเครือระดับโลกตามแนวนโยบายของ EEC ในการ MOU ครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตเป็นมืออาชีพ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน EEC รวมทั้งสามารถทำงานในโรงแรมแบบNew normal food safety และ green hotel เพื่อรักษา สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงแรมในเครือไมเนอร์ ทีมีโรงแรมทั่วโลก 502 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Avani resort พัทยา สนับสนุนสถานที่และบุคลากรของโรงแรมเป็นผู้ฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

ส่วนด้านดิจิทัล เป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลในทุกภาคส่วนขององค์การ ซึ่งจะเน้นในการบริหารทางด้านทรัพยากรมนุษย์แบบดิจิทัล การเงินแลการบัญชีดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยากรจากบริษัท ระดับโลก ทางด้านดิจิทัล ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากบริษัทฝึกอบรมในเครือของ SAP ได้แก่บริษัท ISS consulting มาเป็นผู้ฝึกอบรมในโครงการ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. แรงงานในภาคธุรกิจที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 4 หลักสูตร ๆ ละจำนวน 360 คน ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,440 คน กลุ่มที่ 2. เครือข่ายความร่วมมือร่วมกับกระทรวงแรงงานและสถานประกอบการชั้นนำ
บทบาทหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งเน้น การเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” และการพัฒนาบัณฑิตที่อยู่ในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับบุคลากรที่อยู่ในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของภาคตะวันออก จึงมีความจำเป็นที่ต้องยกระดับสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงได้ผนึกกำลังกับสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จและมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุค Digital transformation เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานประกอบการและกลุ่มบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันออกครอบคลุมถึงการพัฒนาด้านความรู้ สมรรถนะ และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ รวมทั้งมุ่งหวังการขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดดให้ทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในสถานการณ์ Post covid มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เล็งเห็นว่า “การพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ที่ตอบสนองสถานประกอบการที่เป็นฝ่ายผลิตให้มีกำลังแรงงานที่มีสมรรถนะเป็น “ viral transformer” ที่สามารถกระจายความเข้มแข็งด้านศักยภาพและพร้อมผนึกกำลังที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตได้”
ทางด้านนายศุภดิษฐ์ มณีรัตน์จรัสศรี ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน และโรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและโรงแรมระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ ศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิท-19 ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ให้พัฒนาการบริการให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก และมีการจัดการแบบ new normal hygiene และ food save
.ทางด้านนายวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้งก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ มีความยินดีในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการฯ นี้ เนื่องจากจะได้นำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะให้กับบุคลากร เพื่อนำไปต่อยอดในสายงานและธุรกิจที่กำลังจะเติบโตโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การรายงานตัวของนักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ก.ค. 2563 ท่ามกลางมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Page 4 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search