เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่  30 ก.ย. 63  เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ”กษีณาลัย ประจําปี 2563” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแต่อาจารย์ บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ และเป็นการสานความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบุคลากร และผู้จะเกษียณอายุราชการ ณ ห้องโชคอนันต์ ขึ้น 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จํานวน 14 ท่าน โดยผู้เกษียณอายุราชการล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในการ ส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และทันสมัยสอดรับกับสภาพปัจจุบันเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา (กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา) ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู  เป็นบุคคลทรงคุณค่า ที่ก่อประโยชน์ให้ราชการและประชาชน มา 2 สมัย ที่ปฏิบัติงานระดับ “ดี" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

วันที่ 23 ก.ย. 63​ เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​  ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กยศ. ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมกรรมการดําเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2563 ของสํานักงาน ก.พ. ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ของสนามทั้ง 5 แห่ง ของศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ซึ่งได้แก่ 1.สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2.สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3.สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 4.สนามสอบโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และ 5.สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยจะมีการดําเนินการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

วันที่ 20 ก.ย. 63 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

วันที่ 18 ก.ย. 63 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารและสถานที่ ร่วมตรวจสอบและติดตาม การจัดเตรียมสถานที่และการทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

วันที่ 14 ก.ย. 63  เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรบัญชีสมัยใหม่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 ก.ย. 2563 ณ ห้องแก้วลืมคอน สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรดิจิทัล (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. 2563 ณ ห้องแก้วลืมคอน สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 3 ก.ย. 2563 ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู รอบแรกเวลา 12.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบสองเวลา 14.15 น. คณะครุศาสตร์ และได้มีพิธีการมอบทุนการศึกษา รวมไปถึงรางวัล “เพชรสารภี” ให้แก่นักศึกษา ที่ดําเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาภาคปกติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันนี้ (3 ก.ย. 63) เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และ พลเรือโทอนุชา นาคทับทิม ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Page 2 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search