เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย
 ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์
ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์รองอธิการบดี
อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา
อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนารองอธิการบดี
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ
อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.สุรกิจ ทองสุก
ผศ.สุรกิจ ทองสุกผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี

ผศ.ดร.ลินดา นาคโปย
ผศ.ดร.ลินดา นาคโปยคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ครรชิต มาระโภชน์
ผศ.ครรชิต มาระโภชน์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์เมธี พรมศิลา
อาจารย์เมธี พรมศิลาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดร.เทพนคร ทาคง
ดร.เทพนคร ทาคงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.วรพล แวงนอก
ผศ.ดร.วรพล แวงนอกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนัก

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือกผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว
ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้วผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
ดร.จินดา เนื่องจำนงค์
ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดร.นฤชล เรือนงาม
ดร.นฤชล เรือนงาม
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search