เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)” พร้อมนำเสนอบริบทเชิงพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร  คณบดี/รองคณบดี  ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ และประธานสาขา ตลอดจนบุคลเข้าร่วมในโครงการ  นอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนส่วนราชการ โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสมชัย  ว่องอรุณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพร  สนเผือก  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมไปถึงคณาจารย์ นำผู้อบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบริบทการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบประคับประคองตามสภาพจริง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  รวมทั้งได้มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารให้กับผู้รับการสงเคราะห์ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตเมตตา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  23 ต.ค. 63  เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานอาคารและสถานที่ ร่วมวางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดทางข้ามน้อย ในการนี้ได้รับความร่วมมือกับ อบต. หัวไทร ในการร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา ทั้งการทำความสะอาดพื้นโบสถ์ และบริเวณโดยรอบวัด เก็บขยะวัดทางข้ามน้อย..

วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประกอบพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 10.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่  17 ต.ค. 63 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (สุขภาพจิตดีชีวิตมีสุขและเติมเต็มความรู้สู่อาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีสุขภาพจิตที่ดี รวมไปถึงเพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กฎหมายที่จำเป็น สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในส่วนของกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สุขภาพจิตดีชีวิตมีสุข” โดยนายภาสวัฒก์ บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยนายฉัตรชัย กระสานติกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ" โดย นายนวพันธ์ เที่ยงเจริญ ปลัดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ม.ราชภัฏ 38 แห่ง เข้าเฝ้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 19 สาขา ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ม.ราชภัฏ 38 แห่ง เข้าเฝ้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 19 สาขา ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภาฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายชุดครุย และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ด้วย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 21.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 19 สาขา รวม 39 ชุด ดังนี้1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา4. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา5. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา6. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง7. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ(วิชาเอกธุรกิจการบิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี8. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม9. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี13. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร14. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช16. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี17. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี18. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต19. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "วิศวกรสังคม" สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม 11313 ชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และขอขอบคุณทีมวิทยากร จากบริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้..

วันที่ 13 ต.ค. 63 เวลา 08.00 น.  อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางปัญญารัตน์ สมศักดิ์ หัวหน้างานพัสดุ รวมไปถึงบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ ศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Page 1 of 27
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search