เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

rruftont.jpg

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร ใกล้กับกองพันทหารช่างที่ ๒ (ค่ายศรีโสธร) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น ๓ แห่ง คือ

1
แห่งแรก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๒๒ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ พื้นที่ ๔๓ ไร่เศษ
2
แห่งที่สอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๐ ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ พื้นที่ประมาณ ๑๗ ไร่
3
แห่งที่สาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖ หมู่ ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ มีพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙พ.ศ.๒๔๘๓

ภูมิหลังกว่าจะมาเป็นราชภัฏราชนครินทร์

 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.)

พ.ศ.๒๔๘๓

พ.ศ.๒๔๘๕

โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และหลักสูตรครูประชาบาล (ป.) หรือครูมูล

พ.ศ.๒๔๙๑ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) 

พ.ศ.๒๔๙๑

พ.ศ.๒๔๙๔

และเปิดสอนหลักสูตรประโยคฝึกหัดครูประถม (ป.ป.) 

โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

พ.ศ.๒๔๙๘

พ.ศ.๒๕๑๓

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) (นักศึกษาภาคปกติ และภาคค่ำ)

เพิ่มโครงการอบรมครูประจำการ (อ.ค.ป.) ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๒๒

พ.ศ.๒๕๒๗

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษา (ค.บ.) สาขา วิทยาศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตรศิลปะศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการ ศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น(กศ.พท.)

สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

พ.ศ.๒๕๓๕

พ.ศ.๒๕๔๑

สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ.๒๕๔๗

© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search