เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่ 28 ส.ค. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม"หลักสูตรเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จ.ระยอง

อาจารย์ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา นางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ นางสาวศศิวิมล สะเดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์พนัชกร เพชรนาค ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์พงศา รวมทรัพย์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ทุกชั้นปี ได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดเกาะ ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นวิทยากรค่ายศิลปะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้แสดงออกด้านศิลปะ ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณโรงเรียนวัดเกาะ ตำบลบางเตยอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่   26 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. นายอุดม คุ้มภัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลให้แก่สมาชิกทุกคนที่มาร่วมประชุม ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ และ สาขาการอาหารและธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติจากแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมพัฒนาฝีมือ"หลักสูตร 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ"

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2563 อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารดุริยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และนักศึกษาแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูอาจารย์

วันที่ 19 ส.ค 63 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตรโครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมหุ่นยนต์แขนกล ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ในการออกแบบและการเขียนโปรแกรมควบคุม ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ผู้เรียนทางด้านศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเรียนรู้ทางด้านศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 18 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาเวลา 09.30 น. เป็นพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต้อนรับนักศึกษาใหม่..ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ราช​นครินทร์​ บางคล้า

วันที่ 18 ส.ค. 63  เวลา 9.00 น. สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยอาจารย์ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร กรรมการ และอาจารย์ประยุทธ อินแบน กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสำนัก สถาบัน และศูนย์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 14 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2563 โดยมีวาระการประชุม ที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า จำนวน 24 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

Page 2 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search