เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม“อธิการบดีสัญจร” เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมบรรยายเรื่องการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID – 19) ในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมี บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended และการวัดและประเมินผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ โครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง มาตรการการจัดการหอพักเพื่อรองรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) และโปรแกรมบริหารจัดการหอพัก โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตร Non Degree
โดยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี
นอกจากนี้ยังมีการเปิดอภิปรายในหัวข้อ การลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และคณะ ปัญหาที่พบ แนวทางในการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ โดยดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ซึ่งคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม Link การประชุม https://qrgo.page.link/qekBa

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต์ และตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะเพื่อหาสารเสพติดทุกคน ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

วันที่ 22 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักฯ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้บุคลากรดำเนินการรายงานข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย 1.จำนวนนักศึกษาในพื้นที่ 2.จำนวนการ Dropout 3.จำนวนนักศึกษาที่ได้งานทำ 4.จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สอบบรรจุได้ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 22 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนบุคลากรและคณะครู ร่วมตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม รับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การเว้นระยะห่างทางกายภาพ 2.การจัดมาตรการรักษาความระบาดป้องกัน 3.การบริการจุดระยะห่างการบริการอาหารและของว่าง 4.การบริการห้องกิจกรรม ห้องคอมพิวเตอร์และห้องดนตรี พร้อมมาตรการเตรียมความพร้อมของคณะครูและเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

วันที่ 22 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ พิจารณาการอนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และพิจารณาปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

105025994

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

วันที่ 18 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น. ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ รวมทั้งนำเสนอประเด็นซักถาม ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ


วันที่ 17 มิ.ย. 63 เวลา 15.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย จากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมไปถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการนับคะแนน หลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนน มาตั้งแต่เวลา 07.30 จนถึงเวลา 15.00 น. จึงได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน

ซึ่งผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย จากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเลข 1.นายอุดม คุ้มภัย ได้ 64 คะแนน
หมายเลข 2.นายพงศกร สวัสดิ์มาก ได้ 24 คะแนน
หมายเลข 3.นางสาวรัชนี รักษาจิตร์ ได้ 9 คะแนน
หมายเลข 4.นางพรพรรณ ดอนพนัส ได้ 94 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7
บัตรเสีย 4

วันที่ 17 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ รวมทั้งนำเสนอประเด็นซักถาม ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 17 มิ.ย. 63  เวลา 07.25 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย จากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมด้วย ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานคณะอนุกรรมการฯ รวมไปถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย จากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ก่อนที่ในเวลา 7.30 น. จะเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย จากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน มี 4 ท่านด้วยกัน ได้แก่หมายเลข 1.นายอุดม คุ้มภัย หมายเลข 2.นายพงศกร สวัสดิ์มาก หมายเลข 3.นางสาวรัชนี รักษาจิตร์ และหมายเลข 4.นางพรพรรณ ดอนพนัส ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 17 มิ.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ชั้นที่ 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Page 5 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search