เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูป-เทียน สักการะสิ่งศักสิทธิ์ ประจำหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างหอพระประจำหอพักนักศึกษา โดยมีบุคลากรหอพัก อาจารย์ปกครองหอพัก เข้าร่วมในพิธี ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 23 เม.ย. 63 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 17 เม.ย. 63 เวลา 13.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 14.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้บุคลากรนำงานไปปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย และให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานตามความเหมาะสม หน่วยงานที่มีหน้าที่บริการ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน หน่วยงานคลัง เป็นต้น ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดเวรเพื่อมาปฏิบัติงานตามสมควร และให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเคร่งครัด หากมีกรณีเร่งด่วนต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และขอความร่วมมือเปิดเครื่องมือสื่อสารไว้เพื่อการประสานงานต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 95 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 76 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน โดยมีผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 7 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มาออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมไปถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชนครินทร์ห่วงใย ร่วมใจป้องกัน COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารราชนครินทร์

วันที่ 4 มี.ค. 63  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (CPR AED) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่  3 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 6 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search