เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่  15 ก.ค. 63  เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest 2020 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องการะเกด

วันที่  13 ก.ค. 63  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำกิจกรรม สักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2563


วันที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ บรรยายให้ความรู้เรื่องนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่องการลงทะเบียน การจองรายวิชาเรียน รวมทั้งงานวิชาการต่าง ๆ และนายประภาส มาดะมัน หัวหน้าหน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บรรยายให้ความความรู้เรื่องการกู้ยืมเงิน กยศ. การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 8 ก.ค. 63 สถาบันวิจัยและพัฒนา​ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์​ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น​ และคณะวิทยาการจัดการ จัดนิทรรศการ​รูป​ธรรมการบูรณาการ​การการแก้ปัญหา​ความยากจนระดับตำบล ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม​ 2563 ณ ห้องประชุม Miracle Grand AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์​ คอนเวนชั่น กรุงเทพ​มหานคร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ศิรินันท์ คำสี ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยการเสริมสร้างสุขภาวะ จากการใช้ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนในท้องถิ่น เพื่อศึกษาข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนากลุ่มเตรียมเข้าสู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ พัฒนาศักยภาพในกลุ่มเตรียมเข้าสู่ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพจากนวัตกรรมก้านตาลคลายเส้น จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพในกลุ่มเตรียมเข้าสู่ผู้สูงอายุด้านอาหาร เพื่อสุขภาพที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเตรียมเข้าสู่ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้โดยการปลูกผักอินทรีย์ ณ เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะทำงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดสะแกงาม ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การป้องกันตนเองจากโรคระบาด วิทยากรโดย นางสาวชุติกาญจน์ ถาวรเจริญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายจิรายุ นกน้อย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบางคล้า 2.กิจกรรมการสอนทำสบู่เหลวล้างมือ วิทยากรโดย ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3.กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักแห้ง วิทยากรโดย นายจำรัส เพชรดงไพร เจ้าหน้าที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 2 ก.ค.63 อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ชัชฎาภรณ์ ตันตะราองศา รองผู้อำนวยการฯ เข้าพบ นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์และหารือแนวทาง การร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่และเตรียมความพร้อมเพื่อการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้กับแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 30 มิ.ย.63 อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเกษตรผู้เลี้ยงปลากะพง กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำหน่วยงานคลัง (เมือง) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 4 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search