เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมนักข่าวนิเทศศาสตร์สู่นักข่าวแห่งอนาคตปีที่ 3 (นักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18 True Future Journalist Awards 2020) ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสารสู่ยุคดิจิทัล สามารถใช้ช่องทางการสื่อสาร และงานการสื่อสารมวลชนอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ "วิกฤตหรือโอกาส: นิเทศศาสตร์ 5G"

วันนี้( 26 ก.พ. 63 ) อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดลาดบัว ให้เป็นวิทยากร ค่ายจิตอาสาเพื่อน้อง ศิลป์สร้างสรรค์ส่งเสริมสุนทรียภาพ ณ โรงเรียนวัดลาดบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ นโยบายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้รับเกียรติจาก นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางผึ้ง ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์นพพร ขุนค้า ร่วมเสวนาและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมวางแผนการทำงาน LOCAL TRAINERS PISA มรร. สสวท. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การคำนวณ วิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น/พัฒนาศักยภาพครู ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และระยอง) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. อาจารย์อรชุมา หนูน้อย ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ท่านอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หอพักประจำปีการศึกษา2562 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน อาจารย์ปกครองหอพัก บุคลากรหอพัก เข้าร่วมในในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยชนิดกีฬาที่ทำการแข่งได้แก่กีฬา ฟุตซอล 7 คน วอลเลย์บอลหญิง และอีกชนิดกีฬาที่กำลังมาแรงคือ กีฬา E-Sport ที่มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกมีเกมส์ rov และ call of duty โดยมีนักศึกษาหอพักเข้าร่วมการแข่งในกีฬาชนิดนี้เป็นจำนวนมาก

วันที่  24 ก.พ. 63  เวลา 9.00 น. ตัวแทนนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมไปถึงคณาจารย์ที่รับผิดชอบพื้นที่ในการลงชุมชน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนเบื้องต้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ชุมชนได้รับไปพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

วันที่ 17-23 ก.พ. 2563 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 คน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)” รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เยาวชนได้รับความรู้ในมุมมองใหม่ หรือนวัตกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น และสามารถเผยแพร่ต่อไป ให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลแนวพระราชดำริได้อย่างกว้าวขวางและถูกต้องยิ่งขึ้นและติดตามผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ก.พ. 63 งานแนะแนวศึกษาต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และ 6 โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ก.พ 63 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจัดเก็บข้อมูล ตามโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อศึกษาข้อมูลระดับหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

Page 7 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search