เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่ 28 ต.ค.​63 เวลา​ 9.30​ น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี 1/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  20 ต.ค.​63 เวลา​ 08.30​ น.  คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคม จ.ฉะเชิงเทรา มีนายโสภณ วงษ์เหรียญทอง นักวิชาการประกันสังคม 4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 20 ต.ค.​63  เวลา​ 9.00​ น. ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่องการติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชณนครินทร์ โดยมีนายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต และนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานกระทรวงฯประจำภูมิภาค เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9

วันที่ 16 ต.ค. 63  เวลา 10.00 น. อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯเป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-doc ) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 7 ต.ค. 63 เวลา 13.00-16.30 น. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยในการทำงานเชิงพื้นที่ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

วันที่ 5 ต.ค. 63  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ รองคณบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ (วิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ  สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งการนำไปใช้จริงในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้

วันที่ 2 ตุลาคม 2563  เวลา 12.00 นักศึกษาชั้นปี 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ได้ทยอยเดินทางเข้ามารับบัตรนักศึกษา  ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  30 ก.ย. 63 อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และ อ.ฐปนัท แก้วปาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 คน เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเแลี่ยนเรียนรู้ งานด้านศิลปะและการออกแบบ สามารถนำความรู้มาบูรณาการและประยุกต์กับการเรียนการสอนได้

วันที่   17 ก.ย. 63  นางวัลยา วงณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์จักรกฤษณ์ ไชยเนตร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอบรม "โครงการวิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ" วันที่ 17-19 กันยายน 2563 กล่าวเปิดงานและให้โอวาทโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่  17 ก.ย. 63  เวลา 14.000 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 1 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search