เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

Saturday, 18 January 2020 10:33

ทำบุญตักบาตรหอพัก

Written by

วันที่ 18 มกราคม 2563  รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยท่ายอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าหอพัก และบริเวณอาคารสำนักงานหอพักหลังใหม่ โดยมีนักศึกษาหอพักเข้าร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่งและอาจารย์ภัทรพร คุนาพงษ์กิติ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมพายเรือเก็บขยะ ณ แม่น้ำบางปะกง ในกิจกรรม"บางปะกงยาตราครั้งที่ 5" ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกันรณรงค์ และร่วมกันเก็บเศษขยะในแม่น้ำ โดยมีนายอำเภอเมือง และรองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรามาร่วมงาน พร้อมมีการเสวนาจากท่านอาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จาก ม.ธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้นำการเสวนา และนำเรือแคนูมาร่วมพายรณรงค์ในกิจกรรมครั้งนี้

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการทางรัฐศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โดยการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่น้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ ณ หมู่บ้านมอญ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. นักศึกษาหลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวผาสุข สุขประสงค์ และนางสาวชลดา เนตรสาคร เข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการสอบ

Thursday, 16 January 2020 09:28

ไทยมุงThaiRally

Written by

วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ทำพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะไทย ในชื่อ "ไทยมุง Thai Rally" โดยมีผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ร่วมจัดแสดงจำนวนกว่า 80 ชิ้น ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ซึ่งผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดทำการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) หากมีความประสงค์จะเข้าชมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้า และสามารถติดต่อได้ที่ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เบอร์โทร. 038 - 810441

วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 09.00น. อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ปีที่ 5 (Thailand Children's University) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ได้สัมผัสการศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า

วันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากภาคทฤษฎีนำสู่การปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ โดยมีกาจัดการวางแผนการท่องเที่ยว การติดต่อขอใช้บริการต่าง ๆ ในการนำเที่ยว ตลอดจนการบริการและดูแลนักท่องเที่ยว เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

วันที่ 11 ม.ค. 63  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ประสบอุบัติเหตุในวันจัดกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งนี้ได้มอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับญาติผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา พร้อมมอบหมาย คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ให้ดูแล ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและประสานงานกับอธิการบดีโดยตรง

วันที่  9 ม.ค. 63  เวลา 09.00 น. อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ และอาจารย์ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 134 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขาจะได้รับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของนักศึกษา

Page 9 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search