เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านพานทอง (Open House) ปีการศึกษา 2562 และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.วราภรณ์ สินถาวร ประธานสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้าศึกษาดูงานในรายการเกม 1000 หน้า ป๋าจัดให้ ณ บริษัทกันตนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 ก.พ. 63  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการทำลายเอกสารทางการเงินและหนังสือราชการ ร่วมตรวจสอบและติดตามการทำลายเอกสาร ณ อาคาร ด้านข้างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 6 ก.พ 63 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้ในงาน PLC และระบบ IOP ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

วันที่ 5 ก.พ. 63  เวลา 09:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายพงศกร สวัสดิ์มาก บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดี และอาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาและนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "จันทราเกม" ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ

วันที่ 3 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสำนักงาน ณ ห้อง 900 อาคาร 9 โดยมี อ.สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากร

วันที่ 31 ม.ค. 63  เวลา 10.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 30 ม.ค. 63  เวลา 9.00 น. อาจารย์ประยุทธ อินแบน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก และนายนนธวัช ดาศิริ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Cooperative and work Integrated Education ( CWIE ) และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 22 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมจำลองธุรกิจการขายประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการขายและมาตรฐานการบริการ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารราชนครินทร์ และหน้าห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการขายและการบริการ

Page 8 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search