เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่ 6 ส.ค. 63 ดร.พันธ์​ทิพย์​ โอฬาร​รัตน์​มณี​ ผู้อำนวยการสถาบัน​วิจัยและ​พัฒนา​ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รับเกรียติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ​ จากการแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัยในงาน​มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:30 น. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาตารางสอน และเตรียมความพร้อมในการปัองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย สำหรับการเปิดภาคเรียน 1/2563 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งมีนักศึกษา จำนวน 180 คน

วันที่  31 ก.ค.63  เวลา 9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแผนบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนน้ำชุมชน ซึ่งมีชุมชนนำร่อง 6 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อบต.บางน้ำเปรี้ยว อบต.ท่ากระดาน อบต.บางพระ อบต.คลองตะเกรา อบต.ท่าสะอ้าน และอบต.โยธะกา และตัวแทนวิศวกรประจำแต่ละอำเภอ จำนวน 100 คน ผลของกิจกรรมครั้งนี้ทางหัวหน้าโครงการจะได้รวบรวมเป็นแผนน้ำชุมชน ระดับจังหวัดต่อไป ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมจัดบูธแสดงงานผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในงาน“เที่ยวทั่วไทย เท่ทุกที่ นวัตวิถีท่องเที่ยวชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2563 ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้า The Market Bangkok กรุงเทพฯ

วันที่ 24 ก.ค. 2563 อาจารย์ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษา และการทำงานขององค์การนักศึกษา ณ ห้องการะเกด

วันที่ 23 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเบิกเนตรและฉลององค์พระ"สมเด็จองค์ปฐม" พระพุทธรูปประจำหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทร

วันที่ 21 ก.ค 63 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการจัดการด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์) ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษามีทักษะอบรมจัดการด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่  19 ก.ค. 63  เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการอบรม"เรียนรู้การทำข้อสอบภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ" โดยมีอาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา

วันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมหารือประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 17 ก.ค.63  เวลา 9.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาตามรายงานข้อมูลการตีกลับของการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการแก้ไขและลดข้อผิดพลาดของการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 3 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search