เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (491)

วันที่ 18 ธ.ค. 62  เวลา 09.00 น. อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ประธาานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมด้วย อาจารย์ทักษินาฏ สมบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่ 2 ณ ห้องพิมาน บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน บริษัทเรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด เพื่อหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและการบริการวิชาการตามความต้องการของอุตสาหกรรม

วันที่  17 ธ.ค. 62  เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  16 ธ.ค. 62 เวลา 9.00 น. นายประภาส มาดะมัน หน.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา พร้อมด้วย นายพงศกร สวัสดิ์มาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วม
การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอิสติน แกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษาเข้าดูงานด้านการตลาด การผลิต การคลังสินค้าและการขนส่ง ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดมีความรู้จากประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากในห้องเรียน อันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพด้านการตลาด และเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตการค้าการขายของสังคมไทยสมัยก่อน ณ ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 คณาจารย์และบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง โดยนำวัตถุดิบที่มีต้นทุนน้อย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ กศน. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 ธ.ค. 62  เวลา 12.00 - 18.00 น. คณะครุศาสตร์ โดยทีมงานสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์ในชื่อโครงการสานสัมพันธ์กระดานดำเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง แชร์บอลชาย-หญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง และเปตองชาย-หญิง เพื่อคัดเลือกทีมชนะรอบแรกไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โอกาสนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และกองพัฒนานักศึกษาที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการแข่งขัน ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน และนักกีฬาจากคณะเทคโนฯที่อนุเคราะห์เป็นกรรมการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ในครั้งนี้

วันที่ 11 ธ.ค 62 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robotics Programming)" เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง EP โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 2 ณ อาคาร English Program ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 2

วันที่ 6 ธ.ค. 62  เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานอธิการบดี และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  4 ธ.ค. 62 เวลา 13.00 น. นายประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ"สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 11" ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียรวมและอำนวยการ โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการของการจัดงาน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมมีการแบ่งหน่วยงานต่างๆออกเป็นคณะสี จำนวน 5 สีเพื่อใช้ในการแข่งขัน ได้แก่สีชมพู ประกอบไปด้วยคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต สีฟ้า คณะมนุษย์ฯ,ศูนย์ศิลปะ, คณะวิทยาการจัดการ สีเขียว คณะวิทยาศาสตร์,SME,วิจัย,สพค.และตรวจสอบ สีกรมท่า สำนักงานอธิการบดีและหอพัก สีขาว คณะเทคโนโลยี,สวท.,ส่งเสริม,บัณฑิต และ ศกพ.ในส่วนของชนิดกีฬา จะประกอบไปด้วย ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เปตอง,หมากรุก และวีไอพี นอกจากนี้ยังมีกีฬาเบ็ดเตล็ด ได้แก่ แข่งกินหมูกะทะ,ชักกะเย่อ,รับลูกโป่งน้ำ,กอล์ฟคนจน และการประกวดร้องเพลงไทยสากลและลูกทุ่ง พร้อมกันนี้ยังมีขบวนพาเหรดที่สวยงามตระการตาและการแสดงในช่วงงานเลี้ยงอาหารภาคกลางคืน รวมไปถึงมีการแจกของรางวัลและลุ้นรับรางวัลใหญ่บนเวทีอีกด้วย

Page 10 of 36
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search