เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่ 17 ส.ค. 63  เวลา 14.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 15 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อร่างหลักสูตร ฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในภาคตะวันออก เข้าร่วมในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 ส.ค.63 เวลา 14.00 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 ส.ค. 63 ​ เวลา 13.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษาและบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 10 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนและโครงการสำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 “Effective Mindset and Strategic Product/Services Innovation" ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคสเปียน ชั้น 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6 ส.ค. 63 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยประธานในที่ประชุมได้ขอให้ผู้รับเหมา ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัย ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่่เข้ามาในมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 3 ส.ค. 63 เวลา 14.30 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าพบนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีพิธีลงนามความร่วมมือในวันที่ 13 สิงหาคม นี้

Page 9 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search