เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่ 30 ต.ค.​63 เวลา​ 9.30​ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

วันที่  29 ต.ค. 63  เวลา 14.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี และ อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) จากตัวแทนบริษัท ที่ลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  29 ต.ค. 63  เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ห้องทำงานรองอธิการ ชั้น 5  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  29 ต.ค. 63 )เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2563 และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2563  ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  29 ต.ค. 63  เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตรวจและรับมอบงาน งวดที่ 2  ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 28 ต.ค. 63  เวลา 13.30-16.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​ เป็นประธานในการประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 28 ต.ค.​63 เวลา​ 9.00​ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และประชุมออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุกผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 22 ต.ค. 63  เวลา 13.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Page 1 of 45
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search