เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่ 23 ก.ย. 63 เวลา10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา เข้าพบแพทย์หญิง สราพร   มัทยาท รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ นางสาวสุมาลี  ไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านพยาบาล ตลอดจนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักโภชนาการปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อขอความคิดเห็นการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเครือข่ายในด้านการอบรม และการฝึกงานของหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมฟ้าใส อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดสอบกพ. เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. พร้อมคณะ  เพื่อหารือแนวทางการบริหารและการจัดสรรงบประมาณวิจัยปี 2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 10.30 น. อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมวิชาการฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบกระเช้าให้กับนางวรรณา จินดาศักดิ์ อดีตประธานชมรมผู้ปกครองฯ และนายปัญญา สิวะโมกข์ ประธานชมรมผู้ปกครองคนใหม่ ในการประชุมดังกล่าวอีกด้วย

วันที่ 20 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารและสถานที่ ร่วมติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ผนึกกำลังผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเพื่อยกระดับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างชุมชนสร้างชาติ

วันนี้ (19 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายสวง สุดประเสริฐ ผู้แทน จ.ฉะเชิงเทรา นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายสุพจน์ กุลประยงค์ ผู้แทน จ.ชลบุรี และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ ยกระดับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) ที่ โรงแรมโนโวเทลสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เปิดเผยว่า หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและเพิ่มบทบาทของหน่วยอนุรักษ์ฯ ทั้ง 8 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออก มุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกัน ในทุกภาคส่วน เกิดความสะดวกรวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ และเกิดการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันการสร้างชาติ (NBI) หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผู้แทนฯ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัดเพื่อประกาศความสำเร็จในการยกระดับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมในชุมชนท้องถิ่น รองรับการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างต้นแบบชุมชนสร้างชาติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมท้องถิ่นและมิติอื่นๆ โดยสถาบันการสร้างชาติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกวิธีโดยท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทสำคัญ ด้วยการเสริมสร้างบุคลากรท้องถิ่นให้มีคุณภาพ พัฒนาและยกระดับชุมชนเพื่อเป็นชุมชนสร้างชาติต้นแบบในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าวเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่มีพันธกิจมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเริ่มมีการระบาดมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา และในปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี แต่ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดสภาวะขาดรายได้ในการดำรงชีพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม และมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาวิชานำทักษะเฉพาะด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ในช่วงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเติมความรู้ที่ถือว่าเป็น “วัคซีน” ให้ผู้ประสบปัญหาเตรียมตัวเองที่จะรองรับการประกอบอาชีพหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค -19 (Post covid)
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันการสร้างชาติ ส่งเสริมความร่วมมือ 3 ภาคส่วน คือ รัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นต้นแบบครบ 12 มิติชุมชนสร้างชาตินัก ศึกษาสถาบันการสร้างชาติลงพื้นที่ทำงานกับ 12 ชุมชนใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก ราชภัฏสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย และงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่า หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติดังกล่าวจัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายหลายสาขา และมุ่งการดำเนินการประสานงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ศึกษารวบรวมบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมโบราณไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกวิธี และประชาชนในชุมชนมีบทบาทสำคัญด้วยการเสริมสร้างบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน

วันที่  17 ก.ย. 63  เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 5 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search