เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่  31 ก.ค. 63 ) เวลา 14.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 31 กค. 63 เวลา 9.00 น. นางสาวคนึงนิจ เอนกสุวรรณกุล พร้อมด้วยนางสาวมยุรา หาญกลาง ตำแหน่งนิติกร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ณ ห้องแกรนด์ เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวทั่วไทย เท่ทุกที่ นวัตวิถีท่องเที่ยวชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2563 ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้า The Market Bangkok กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานจะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ ทริปเส้นทางการท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น เสน่ห์ไทย ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 ภาคทั่วไทย และนอกจากนี้ยังมี สินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นตำรับมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการการจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล ณ อาคารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ประชุมร่วมกับ อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา และบุคลากรของสถาบันฯ ณ สำนักงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อาคารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค 2 มรร.บางคล้า เพื่อหารือการจัดทำหลักสูตรใหม่ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การออกแบบพื้นที่การจัดการน้ำตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ส.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมของความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบ “ฉะเชิงเทราโมเดล” และอีกหลายโครงการ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย และเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันฯ และศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น แผนพัฒนาการศึกษาแบบ “ฉะเชิงเทราโมเดล” ที่จะทําให้เป็นตักกะศิลาของ EEC รวมไปถึงโครงการพัฒนาศักยภาพครูในยุค Digital Transformationเพื่อรองรับ EEC ตลอดจนโครงการความร่วมมือพัฒนาพลังการเรียนรู้ของเยาวชนด้วยระบบKOSEN และโครงการพัฒนาการเรียนรู้ต่อเนื่อง ด้วยระบบ Online เพื่อ Upskill / Reskill ภาคแรงงานและภาคประชาชน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 9 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 11.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 23 ก.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในประชุมสังเคราะห์ประเด็นโจทย์การวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 10 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search