เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันmuj 25 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฏิรูปหลักสูตร ผู้ประกอบการสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (NON-DEGREE) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ "กลุ่มหลักสูตรสังคมชุมชน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว" "กลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร" และ"กลุ่มหลักสูตรระยะสั้น ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และการอาหาร" ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า​ ร่วมด้วยอาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี ลงสำรวจพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นสัก,ต้นสาละ และต้นหูกระจง ภายใน มรร.บางคล้า และได้ติดตามงานการปรับปรุงถนนด้านหน้าของหอพักนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย..

วันที่  24 ส.ค.63)เวลา 09.30 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฏิรูปหลักสูตร ผู้ประกอบการสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (NON-DEGREE) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ "กลุ่มหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ" ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 22 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 21 ส.ค. 2563 อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรดิจิทัลและบัญชีสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จ.ระยอง

วันที่ 21 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 21 ส.ค. 63  เวลา 14.00 น. ผศ.สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 21 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (20 ส.ค. 63) เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 20 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจาก นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ

Page 8 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search