เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าดำเนินการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่2 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 โดยมีรศ.สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดฉะเชิงเทรา (กพร.ปจ.ฉช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมพูลแมน คิง พาเวอร์ กรุงเทพ เวลา 9.00 – 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ได้เข้าร่วมในฐานะเป็นกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ของ สกสว ในกิจกรรม workshop ปั้น ‘RDI Manager’ ซึ่งบทบาทของ สกสว. ขณะนี้เปลี่ยนบทบาทพร้อมหนุนเสริมการสร้างคนปั้น ‘RDI Manager’ ผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญพัฒนาระบบวิจัยใหม่ของประเทศ ยอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทใหม่ สกสว. ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใหม่ของประเทศ” โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผอ.กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่าย ววน. สกสว. และที่สำคัญ มีการเสวนา “ความสำคัญของผู้จัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในระบบ ววน. Research Development and Innovation Manager ” โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตผู้อำนวยการ สกว. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บพท. คุณวนัส แต้ไพสิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วย ผอ.สวทช. โดยสิ่งที่มหาวิทยาลัยน่าจะเข้ามีบทบาทการหนุนเสริม คือ ระบบบริหารจัดการกลางระดับมหาวิทยาลัยที่เสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งควรครอบคลุมตั้งแต่ 1) ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) แนวทางการทำงานของผู้จัดการงานวิจัย ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือการออกแบบและเขียนแผนงานวิจัย ตลอดจนสามารถเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผน ววน. ของประเทศ 2) เข้าใจทิศทางการทำงานของ สกสว. ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. ในรูปแบบใหม่ 3) แนวทางการบ่มเพาะการพัฒนา RDI Manager เพื่อเป็นกำลังหลักในการขยายผลและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย 4) ระบบและกลไกการพัฒนา RDI Manager ในมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการแจ้งให้ทราบถึง การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ภายใต้ "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1" ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดโดย สถาบันอาหาร

วันที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบเพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 26 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาระพิเศษ โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ

วันที่ 26 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุชแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู รวมไปถึงคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องบางสวน โรงแรมที่ วินเทจ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Page 7 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search