เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63  เวลา 13.00 น. ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 15 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บ้านนายถึก โฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 ก.ย. 63 )เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 23/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (คณะกรรมการ 5 ส) และเข้าร่วมพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารและสถานที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมเตรียมการรับเสด็จฯ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนที่ในเวลา 16.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ

วันที่  11 ก.ย. 63  เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร QS2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

วันที่  11 ก.ย. 63 ) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 รวมทั้งได้นำเสนอโครงการสร้างอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Page 6 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search