เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่ 5 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมในพื้นที่ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางคล้า ซึ่งดำเนินการโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ บริษัท บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

วันที่ 2 ตุลาคม 2563  เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จากธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อหารือในเรื่องของ การจัดทำบัตรนักศึกษา ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  2 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์​ศิลปะ​ วัฒนธรรม​และ ท้องถิ่น​ และ อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมร่วมกับ ท่านแน่งน้อย เวทยพงษ์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายกระทรวง อว. ร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพ

วันที่ 2 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับ นายศรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แก้วกัลยา คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ EEC และอาจารย์ชิษนุวัตร มณีศรีขำ ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สก.สว.  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   เพื่อร่วมพัฒนาความร่วม มือในการพัฒนาแผนการจัดการน้ำ ระดับตำบล 108 ตำบล ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการระดับจังหวัด และข้อมูลสถานการณ์ รวมไปถึงศักยภาพของชุมชน ผ่านการจัดการศึกษาในลักษณะหลักสูตรระยะสั้นและ Non-Deegree กับกลุ่มวิศวกรสังคม และคนในชุมชนทั้ง 108 ตำบล รวมทั้งวางแผนการพัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคต

วันที่ 28-30 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ก - 353 พร้อมด้วยนายศุภวัฒน์ เชื้อสกล ก-512 และนายกฤษชพัฒน์ สุรกุล ก-513 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าฝึกอบรมทบทวนจิตอาสา 904 ณ โรงจิตอาสาพระราชทาน ร.1 พัน 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการอบรมดังกล่าวตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้นำกลุ่มในการนำเสนอและรายงานที่ได้รับมอบหมายก่อนการจบหลักสูตร ในการนี้จะได้เข้ารับพระราชทานเสื้อกับหมวกจิตอาสา จากพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมที่ประชุมหารือข้อราชการของคณะผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอุมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)  กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 128 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 ก.ย. 63  เวลา 14.00 น.  รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมาย ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี  ผศ.สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่  28 ก.ย. 63  เวลา 13.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  25 ก.ย. 63  เวลา 11.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา พร้อมตอบข้อซักถามและรับฟังคำชี้แจง จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย. 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 4 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search