เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่ 12 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณาและรับรองผลการตรวจประเมินเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง บางคล้า โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 10 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2563  ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4  อาคารราชนครินทร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​  ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ โดยมีมติที่ประชุมสำคัญ ประกอบไปด้วยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​  ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ โดยมีมติที่ประชุมสำคัญ ประกอบไปด้วย1. รับทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2563 และกำหนดมอบทุนในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ (วันประชุมสภามหาวิทยาลัย) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 169,000 บาท2. อนุมัติเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์) จำนวน 5,000 บาท3. เห็นชอบประกาศให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนแรกเข้าปี 1) จำนวน 16 ทุน 4. อนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท

วันที่ 8 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม หมายเลข 2304 ชั้น 23  อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อวันที่ 8 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม หมายเลข 2304 ชั้น 23  อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 ต.ค. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมรับการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 7 ต.ค. 2563 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน OKRs เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำ OKRs ขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และการพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศและกระทรวง อว  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 8 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่่ 6 ต.ค. 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมแถลงข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตร WINS สร้างเครือข่ายการทำงานผู้บริหารกระทรวงระดับสูง เปิดหลักสูตร WINS พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง (อว.)ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

วันที่ 7 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563  ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา   ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูนฯ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 6 ต.ค. 63 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 3 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search