เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (629)

วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเตรียมพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้การจัดสรรงบประมาณ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” (Digital Transformation Health Check for University Preparedness)

วันที่ 20 ต.ค.​63 เวลา​ 9.00​ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 20 ต.ค. 63 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลาง “โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19”  เพื่อทบทวนเป้าหมายและแนวทางการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงเพื่อพัฒนาเครื่องมือและคู่มือการดำเนินการวิจัยตลอดทั้งโครงการ ในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.63 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 19 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุม (เร่งด่วน) คณะผู้บริหาร อว. และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุม รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่  16 ต.ค. 63  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  16 ต.ค. 63  เวลา 13.30 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี , ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และคณะทำงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และภาพรวม 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณะทำงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และคณะทำงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี  ร่วมเตรียมความพร้อมกับนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

วันที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  ผศ.สุชิน นิธิไชโย ผอ.ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เข้าร่วมประชุมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัตฉะเชิงเทรา

Page 2 of 45
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search