เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 27 October 2020 16:33

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)”

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง“การวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)” พร้อมนำเสนอบริบทเชิงพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร  คณบดี/รองคณบดี  ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ และประธานสาขา ตลอดจนบุคลเข้าร่วมในโครงการ  นอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนส่วนราชการ โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสมชัย  ว่องอรุณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 593 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search