เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 19 October 2020 08:26

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  17 ต.ค. 63 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (สุขภาพจิตดีชีวิตมีสุขและเติมเต็มความรู้สู่อาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีสุขภาพจิตที่ดี รวมไปถึงเพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กฎหมายที่จำเป็น สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในส่วนของกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สุขภาพจิตดีชีวิตมีสุข” โดยนายภาสวัฒก์ บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยนายฉัตรชัย กระสานติกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ" โดย นายนวพันธ์ เที่ยงเจริญ ปลัดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 190 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search