เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ยกเลิกประกาศสอบราคา / ประกวดราคา

 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี (รถยนต์เก๋ง) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานสากล กิจกรรมหลักพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคารถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (Closed Circuit Television:CCTV) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (SME) ชั้น ๒,๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์สำหรับจำลองการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง มรร.บางคล้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง มรร.บางคล้า จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศรอบกลุ่มอาคารเรียน มรร.บางคล้า


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตเดิมให้เป็นศูนย์นิทรรศการศิลปะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตเดิมให้เป็นศูนย์นิทรรศการศิลปะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search