เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประกาศผล สอบราคา / ประกวดราคา

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2563


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล กิจกรรมหลักพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซือรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเก๋งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินการพัมนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ Log File เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าชุดการเรียนการสอนและสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR แบบออนไลน์ จำนวน ๕,๗๐๐ สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (Closed Circuit Television :CCTV) จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๖๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังสูง พร้อมระบบส่งน้ำประปา มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมเดินสายเมนภายในอาคารเรียน (มรร.เมือง) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองมอเตอร์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบประเมินก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search