เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ราคากลาง

 

ประกวดราคาซื้อรถเก๋งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ e-bidding เลขที่ ๒๖/๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓


ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) จำนวน ๑ งาน เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓


ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี (รถยนต์เก๋ง) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างตรวจโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง และได้มาตรฐานสากล กิจกรรมหลักพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓


ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ Log File เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน เลขที่ ๒๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาเช่าชุดการเรียนการสอนและสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR แบบออนไลน์ จำนวน 5,700 สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (Closed Circuit Television :CCTV) มรร. จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังสูง พร้อมระบบส่งน้ำประปา มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ( Closed Circuit Television :CCTV) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 


ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search